Privatlivspolitik for Valby Badminton Club (VBC)


Valby Badminton Clubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gen-nemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun person-oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Valby Badminton Club er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Formand Anders Bach
Adresse: Skellet 30
CVR: 22085514
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.valbybc.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmel-delsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, ung-domsspilleres forældres kontaktoplysninger.
   • Tv-overvågningsbilleder

 2. Oplysninger om banelejere:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, bookingtider, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
   • Tv-overvågningsbilleder

 3. Oplysninger om ledere og trænere:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mail-adresse
   • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
   • Løn oplysninger (kun trænere)
   • Tv-overvågningsbilleder
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • CPR-nummer
   • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse
 • Tv-overvågning i klubbens lokaler

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger (herunder oplysninger om forældre til ungdomsspillere):
  • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
  • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
  • Levering af varer og ydelser du har bestilt
  • Administration af din relation til os
  • Tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

 2. Formål med behandling af oplysninger om banelejere
  • Foreningens banelejerhåndtering, herunder opkrævning af baneleje
  • Levering af varer og ydelser du har bestilt
  • Administration af din relation til os
  • Tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

 3. Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
  • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
  • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
  • Administration af din relation til os
  • Tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvej-ningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbin-delse med idrætsaktivitet
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af op-lysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop-lysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhen-ter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale me-dier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.


Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idræts-organisationer, som foreningen er medlem af, samt for så vidt angår lønoplysninger til SKAT, pensionsselskaber og NETS.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Tv-overvågningsbilleder videregives til politiet ved (mistanke om) kriminalitet i klub-bens lokaler.

Portræt- og situationsbilleder kan blive offentliggjort på vores Facebook- og hjemme-side. Portrætbilleder offentliggøres kun efter indhentet samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som banelejer eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer (herunder ulønnede ledere og trænere):

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i over-ensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop-lysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Banelejere:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine oplysninger i op til 3 år efter sidste aktivitet i systemet.

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i over-ensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Alle:

Tv-overvågningsbilleder slettes senest 30 dage efter, at optagelserne er foretaget. De opbevares dog længere, hvis det er nødvendigt af hensyn til en konkret tvist.

Vi opbevarer enkelte oplysninger (herunder billeder) om såvel medlemmer, ledere og trænere, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per-sonoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsy-net.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til an-den. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

VBC juli 2018, senest opdateret juni 2021

© 2021 Valby Badminton Club, All Rights Reserved

Adresse

Valby Badminton Club
Skellet 30
2500 Valby